J

Naar een weerbare en wendbare cultuursector in Amsterdam

Naar een weerbare en wendbare cultuursector in Amsterdam

In mei 2022 is deze werkgroep samengesteld; wij zijn gevraagd een advies uit te brengen aan de wethouder. Wij hebben, allen op persoonlijke titel, met elkaar geïnventariseerd wat de huidige knelpunten zijn in de cultuursector als gevolg van de coronacrisis en wat de mogelijke oplossingen zijn voor de korte en lange termijn.

De bijeenkomsten van de werkgroep hebben geresulteerd in het adviesrapport waarin op hoofdlijnen de knelpunten en uitdagingen in de cultuursector in beeld zijn gebracht. Omdat de Amsterdamse Kunstraad in de Verkenning 2022, op verzoek van de wethouder, ook aandacht besteed aan de gevolgen van de coronacrisis, is dit hoofdstuk beknopt gehouden.

In de hoofdstukken daarna worden aanbevelingen gedaan voor de kort en de (middel)lange termijn. Het betreffen aanbevelingen aan het gemeentebestuur maar ook aanbevelingen aan de sector zelf. Lees alle aanbevelingen in het rapport.

07/04/2023Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.