Platform Beeldende Kunst Nieuws uit Den Haag – Platform BK


L

Nieuws uit Den Haag

Als lid van de Creatieve Coalitie werkt Platform BK samen met 44 andere beroepsorganisaties, belangenverenigingen, rechtenorganisaties en vakbonden aan het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van cultuurwerkers in Nederland. 

Hieronder lees je de belangrijkste acties en ontwikkelingen.

17/04/2023
1. Creatieve Coalitie in Rotterdam 

De gemeente Rotterdam en de Creatieve Coalitie hebben een samenwerking ondertekend. Daarmee ondersteunt de gemeente het plan om de belangen van creatieve en culturele makers te behartigen, en daarmee hun arbeidsmarktpositie te verbeteren.

Zo worden zij weerbaarder en blijft de culturele sector levend. Wethouder Kasmi van Cultuur ondertekende namens de gemeente een overeenkomst met de Creatieve Coalitie. De Creatieve Coalitie is een vertegenwoordiging van makers en andere creatieve professionals in de cultuursector.

Met de ondertekening is Rotterdam ook de eerste stad waar de Creatieve Coalitie een lokale afdeling heeft opgericht die de belangen behartigt en optreedt als gesprekspartner in overleggen met de gemeente.

 De samenwerking betekent onder andere dat de cultuursector als gelijkwaardig wordt gezien, bijvoorbeeld op het vlak van de arbeidsmarkt. De Fair Practice Code moet nu concreet gemaakt worden voor de in de culturele sector werkende mensen in de gemeente Rotterdam. Dit betekent eerlijke tarieven en een eerlijke verdeling van de middelen.

Ben je kunstenaar / cultuurwerker in Rotterdam en wil je in contact komen met de Creatieve Coalitie om ideeën te delen hoe de positie van de werkenden in Rotterdam kan worden verbeterd? Stuur dan een mailtje naar secretaris@decreatievecoalitie.nl

2. Oog voor Impuls: Vast en zeker werken in de culturele en creatieve sector

Ben jij verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Oog voor Impuls is een regeling van Platform ACCT bedoelt als als stimulans om zzp’ers of werkenden met een hybride beroepspraktijk in de creatieve en culturele sector zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Als je ziek bent en tijdelijk niet kunt werken mis je omzet en inkomen. De overheid wil graag stimuleren dat zzp’ers of werkenden met een hybride beroepspraktijk in de culturele en creatieve sector zich verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid en heeft daarom voor een bepaalde periode een stimuleringsbudget vrijgemaakt. Op deze website kun je lezen hoe je bij ons een tijdelijke bijdrage kunt krijgen in de kosten van je voorziening voor arbeidsongeschiktheid (verzekering of fonds).

De regeling is voor tijdelijke ondersteuning voor AOV voor de werkenden in de sector. Wij beseffen dat dit voor korte termijn soelaas biedt, maar er is meer nodig. De Creatieve Coalitie blijft met Platform ACCT samenwerken voor meer langdurige ondersteuning voor betaalbaar verzekeren voor de werkenden in de kunst. 

Om deze regelingen in de toekomst beter te maken hebben we jou input hard nodig. We willen je daarom vragen om deze enquete in te vullen.

pastedGraphic.png

3. Werken aan een Sector Convenant

De Creatieve Coalitie bestaat om samen met werkgevers afspraken te maken over de arbeidsomstandigheden in de sector. Dit gebeurd bij Platform ACCT, de zogenaamde poldertafel van onze sector. Op dit moment wordt er voorbereidend werk verricht voor een ‘Sector Convenant’. Een document met afspraken voor werkenden en werkgevers over de verbetering van de arbeidsmarkt positie van werkenden in de sector. 

De Arbeidsmarktagenda, bestaat nu al enige jaren. Ook daarin staat de wens dat we tot afspraken tussen werkgevers en werknemers moeten komen over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in onze sector. De richtlijn kunstenaarshonorarium is een uitkomst daarvan, maar er is meer nodig De coronamaatregelen waren de triggers om tot meer afspraken te komen. De sector werd ongelijk behandeld en gecompenseerd  (minder mogelijkheden) de kwetsbare positie van de werkenden in de sector werd nog meer zichtbaar. Trickle down als uitgangspunt van de Covid Steun heeft gebleken amper te werken. Afspraken en verantwoordelijkheden over Fair Practice blijven vrijblijvend en worden niet nageleefd.

De Creatieve Coalitie heeft samen met de Kunstenbond in maart 2022 het verzoek aan Platform ACCT gedaan om een dergelijk traject richting heldere afspraken in te richten. Platform ACCT heeft op deze oproep in oktober 2022 geantwoord, zodra bleek dat onder werkgeversvertegenwoordigers behoefte hieraan te zijn. Het initiatief van de CC en de Kunstenbond voor een overkoepelende dialoog, moet leiden tot een Sector Convenant, dat de vrijblijvendheid van Fair Practice weghaalt. 

Wat moet er volgens de CC in het startakkoord staan?

 1. Gelijker speelveld voor zzp’ers vergeleken met werknemers. We willen dat alle kosten (sociale voorzieningen en leegloop (even geen opdrachten)) onderdeel worden van een ZZP tarief. We willen uitzoeken hoe te voorkomen dat er sprake is van verdringing van dure krachten door goedkope krachten.
 1. De definitieomschrijving van eerlijke contractvoorwaarden en fair pay (mogelijk met een minimaal beloningsniveau en jaarlijkse indexatie). We gaan uitzoeken en bepalen waar eerlijke contractvoorwaarden en beloning uit zou moeten bestaan. Bijvoorbeeld voldoende inkomsten voor leegloop, een arbeidsongeschiktheids- verzekering, pensioen, etc.
 1. Overbruggings)financiering sociale zekerheden zoals leegloop, pensioen- en arbeidsongeschiktheidsregelingen.

We vinden dat het uitgangspunt moet zijn dat het uur- of projecttarief de leegloop moet kunnen financieren. We willen alleen een overbrugging als de financiering onvoldoende is of als tussenoplossing (denk aan WWIK, Basisuitkering) 

Oplossingen voor betere balans tussen de gevraagde flexibiliteit en de onzekerheid voor werkenden die daarvan het gevolg is:

 1. De beprijzing van flex (meer zekerheid voor werkenden) We willen een hoger uur- of projecttarief voor een contract dat kort duurt en/of van weinig uren. 
 1. Het tegengaan van schijnzelfstandigheid (van flex naar vast(er)) We willen onderzoeken hoe het werk, dat gedaan wordt op een manier waardoor er eigenlijk wettelijk sprake zou moeten zijn van een arbeidsovereenkomst, als een arbeidsovereenkomst kan worden aangeboden.
 1. Verkenning van mogelijkheden voor gedeeld werkgeverschap We willen uitzoeken of een flexpool voor bepaalde beroepen, waaruit werkgevers flexibel kunnen putten en werkenden een vast inkomen hebben een goede oplossing is.
 1. Duurzame loopbanen door bij- omscholingstrajecten. We willen onderzoeken hoe het PPO fonds continuïteit kan blijven geven door inbreng vanuit overheid, werkenden, werkverstrekkers.
 1. Oprichting van een sectorfonds (o.a. O&O fonds) We willen uitzoeken of het inrichten van een fonds een goede oplossing kan zijn. Een fonds dat: a.de financiering van de scholing regelt voor werkenden; b. de financiering van projecten van werkverstrekkers en Creatieve Coalitie en al haar partners op zich neemt; c.subsidieaanvragen kan doen voor projecten bij ministerie van Sociale zaken, Europees Sociaal  Fonds, etc.
 1. Voor diegenen die niet onder het convenant willen vallen: mogelijkheid voor een opt-out We willen borgen dat onderdelen van ons, die geen onderdeel uitmaken van het Sector Convenant of delen van afspraken die daarin zijn vermeld, gebruik kunnen maken van een opt-out. Dat kan bijvoorbeeld voor groepen of individuen die aan de bovenkant van de markt zitten (b.v. > €85,- pu).
 1. Concrete afspraken met de sector over middelen voor het behartigen belangen van de werkenden. We willen onderzoeken hoe uit de sector geld komt voor het behartigen van de belangen van de werkenden, zoals dat in de cao’s afgesproken wordt middels werkgeversbijdragen.
 1. Handhaving en afdwingbaarheid van de afspraken. We willen onderzoeken hoe harde afspraken met controles, sancties, boetes afgesproken kunnen worden, zodat ze nageleefd worden.

Dit proces is nu in volle gang. Op onze website blijven wij updates publiceren. 
Over De Creatieve Coalitie

De Creatieve Coalitie is een samenwerkingsverband van 42 belangenorganisaties in de culturele sector, die samen meer dan 50.000 makers representeren. Zie ook: www.decreatievecoalitie.nl.