Platform Beeldende Kunst Nieuws uit Den Haag – Platform BK


Nieuws uit Den Haag

Updates over de steunpakketten voor cultuur en over routekaarten om uit de crisis te komen.

01/02/2021
Kamerdebat voor uitbreiding economisch steun- en herstelpakket

Lockdown verlenging, routekaart, exit-strategie en moties over steunpakketten vormen het Haagse nieuws van deze week. Op 23 februari beoordeelt het kabinet welke maatregelen vanaf 2 maart nodig zijn. Wat lang op zich liet wachten: de beschikkingen over het tweede steunpakket cultuur. Vorige week zijn ze eindelijk verzonden aan instellingen. Toch zijn er nog altijd zorgen over het steungeld dat naar de gemeenten is gegaan uit het tweede steunpakket cultuur. De invulling daarvan komt namelijk moeizaam op gang. De Taskforce is nog altijd druk in overleg over de invulling van het garantiefonds, de routekaart, sneltesten en de fieldlabs.

Voor de persconferentie werd er dinsdagmiddag 2 februari gestemd over de aanpassingen van het steunpakket in de Tweede Kamer. Daarbij ging het veelvuldig over de partnertoets. Het kabinet verschuilt zich achter de ’te moeilijke uitvoering’ om dit niet aan te passen. Twee moties naar aanleiding van het debat om de partnertoets te laten vervallen haalden het wederom niet. De kabinetspartijen en de SGP houden dit tegen.

Steun voor huurders

Het Kabinet neemt de gezamenlijke oproep van de VVD en GroenLinks om de positie van huurders te versterken om tot huurverlaging te komen, als er sprake is van sluiting als gevolg van coronamaatregelen. Er is een motie opgesteld waarin het Kabinet wordt verzocht om met de gemeentes in overleg te gaan om substantiële huurverlaging te bewerkstelligen voor van getroffen ondernemers. Deze motie haalde het ook. Huur je dus van de gemeente, of van een organisatie die overheidssubsidie ontvangt, dan heb je hier in de toekomst steun aan. We zullen ook onderzoeken of dit perspectief biedt voor huurders in broedplaatsen, atelier-verzamelgebouwen of huurders van zelfstandige ateliers.

De TONK

De handreiking voor gemeenten over de uitwerking van de TONK is inmiddels ook gepubliceerd: het is de bedoeling dat gemeentes zelf lokale regels gaan opstellen hoe om te gaan met de TONK. Dat kan dus per gemeente verschillen.

De moties om de TONK ruimhartig uit te voeren en daarvoor voldoende middelen ter beschikking te stellen haalden het wel. De Kamer constateerde dat de TONK voor veel huishoudens het enige vangnet is dat soelaas kan bieden als je tussen wal en schip valt bij de overige maatregelen. De Kamer erkent dat de ontwikkelingen van de coronacrisis een grillig pad volgen en dat daarom een ruimhartig beleid nodig is. Deze motie is een belangrijk wapen om de uitvoering van de TONK te monitoren en bewaken.

Klik hier voor de volledige lijst van moties en stemmingsuitslagen van het debat over het aangepaste steunpakket.

Routekaart, perspectief op heropening

De persconferentie en de gepresenteerde routekaart betekende eigenlijk een verzwaring van maatregelen, geen perspectief op heropening en geen voorspelbaarheid van maatregelen bij ontwikkeling van de pandemie. De inhoud routekaart zal regelmatig worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen van de pandemie. Het perspectief van de routekaart zit in de voetnoten: Er wordt momenteel nader onderzocht of -en onder welke voorwaarden- een geschikte alternatieve norm kan gelden. Hierover overleggen we vanuit de taskforce met OCW. Vanuit de taskforce reageerden we met een bericht -nieuwe-routekaart-biedt-cultuursector-weinig-perspectief.

In een door praktisch alle fracties ondertekende motie van Gert-Jan Segers (CU) wordt de regering verzocht in samenspraak met een brede vertegenwoordiging van experts te beginnen met het opstellen van herstelplannen voor gezondheid, economie en samenleving en deze te betrekken bij de exit-strategie. De motie verwijst ook naar de SER, die een herstelagenda publiceerde, waarin ook aandacht voor cultuur wordt gevraagd en wordt verwezen naar het advies “Passie Gewaardeerd” (over de arbeidsmarkt culturele sector).

 
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.