Platform Beeldende Kunst In gesprek met Staatssecretaris Uslu over Fair Practice – Platform BK


In gesprek met Staatssecretaris Uslu over Fair Practice

Op 2 februari had de Creatieve Coalitie een plezierig gesprek met de staatssecretaris. Onze kernboodschap was: 1) Maak fair pay (zo snel mogelijk) een verplichting, 2) Zet de maker meer centraal in beleid, beleidsontwikkeling en financiering, 3) Neem als ministerie meer stelselverantwoordelijk, verder dan het rijksgesubsidieerde deel.

03/02/2023
Om de positie van makers te verbeteren is kunstenaarsbeleid nodig: cultuurbeleid waarbij de maker centraal staat. Het huidige cultuurbeleid is te eenzijdig gericht op instellingen en plaatst de – vaak flexibel werkende – makers en uitvoerenden in een afhankelijke positie. Volgens de belangenorganisaties levert dit een kwetsbare positie op voor de werkende. Dit leidt tot slechte contracten, oneerlijke beloning, grote risico’s op ongezonde werkdruk en grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast leidt het tot onevenredige schade bij crises, zoals bij corona en bij de stijging van energieprijzen.

Volgens de Kunstenbond en de Creatieve Coalitie zit de structurele oplossing in het concreet maken en handhaven van de breed omarmde Fair Practice Code en Code Diversiteit en Inclusie: handhaafbare afspraken over gelijke kansen, betere beloningen en eerlijke contracten. Hierin spelen de sociale partners een belangrijke rol, maar ook de staatssecretaris. Zij heeft een voorwaardenscheppende en een regisserende taak, en kan als financier ook de naleving van deze codes afdwingen en handhaven.

Ongeveer een jaar geleden is de sector gestart met het onderzoeken van de fair practice-kloof, oftewel het verschil tussen de fair practice normen en de huidige realiteit. Wat is er per deelsector nodig om daadwerkelijk tot fair practice te komen? De Kunstenbond en de Creatieve Coalitie nemen deel aan ketentafels, georganiseerd door Platform ACCT, en onderzoeken een sociaal arrangement voor de culturele en creatieve sector om deze vraag te beantwoorden. Concrete afspraken over betere beloning en eerlijke contracten worden nu verkend. De staatssecretaris heeft, mede op verzoek van de Tweede Kamer, aangegeven te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een eerlijke beloning verplicht te stellen bij subsidieverlening.

De Kunstenbond en de Creatieve Coalitie hebben vandaag in hun gesprek met de staatssecretaris aangedrongen op invoering van verplichtende maatregelen om fair pay en fair practice na te komen en cultuurmakers in het toekomstige beleid centraal te stellen. Ook voor het waarmaken van andere ambities van de staatssecretaris op het gebied van cultuureducatie en – participatie is herstel van de arbeidsmarkt en verbetering van de positie van de cultuurmakers en kunstprofessionals een essentiële voorwaarde.
Over De Creatieve Coalitie

De Creatieve Coalitie is een samenwerkingsverband van 42 belangenorganisaties in de culturele sector, die samen meer dan 50.000 makers representeren. Zie ook: www.decreatievecoalitie.nl.