Platform Beeldende Kunst Nieuws uit Den Haag – Platform BK


Nieuws uit Den Haag

In dit nieuwsbericht lees je alles over de laatste ontwikkelingen in Den Haag en tevens onze lobby-activiteiten in samenwerking met de Creatieve Coalitie. Dit gaat o.a. over steunmaatregelen, vangnetregelingen voor ZZP’ers, de arbeidsmarktpositie van ZZP’ers en de wet DBA.

21/03/2022
Corona update

Er zijn geen verassingen omtrent corona regelgeving. Er is enkel goed nieuws: dit was het laatste weekend van testen voor toegang (1G) voor grote evenementen binnen, per 23 maart vervalt deze maatregel. Toch wel een mijlpaal: na twee jaar praktisch geen maatregelen en adviezen meer: vrijwel alles wordt losgelaten. Een persconferentie heette het ook al niet meer, minister Kuipers hield 15 maart een persmoment. Wat nu volgt is de lange termijnstrategie, concreet moet er een aanpak komen voor komende winter. Een koppeling met steun wordt een punt voor de Creatieve Coalitie: het kabinet houdt dat voor nu af. Ook het CPB ziet steun steeds minder als een maatschappelijke taak, en meer als regulier ondernemingsrisico in hun rapport inzichten-voor-een-langetermijnstrategie.

 

Den Haag

Oekraïne

De cultuursector is volop in actie voor getroffenen van de oorlog: op h-artforukraine vindt je het overzicht. Er is ook een beleidslijn: uiterst kritisch op samenwerking de Russische Federatie en Belarus roep ik de Nederlandse culturele en creatieve sector op om onafhankelijke, kritische organisaties en individuele denkers en kunstenaars te blijven steunen, zie ook de brief van het kabinet hierover.

 

Gesprek taskforce met Uslu

Op 8 maart jl. hadden wij met de regiegroep van de taskforce een gesprek met staatssecretaris Uslu. Een van de punten waar we met haar over spraken, en nogmaals herhaalden, was het belang van een vangnetregeling, zoals ook met klem bepleit in onze brief van de taskforce. Uslu zei dat ze het eigenlijk wel met ons eens is, maar voor de vangnetregeling opdrachten zzp geen ruimte ziet voor alleen OCW. Dat antwoord biedt nog wel een opening om het op de kaart te zetten bij het kabinet. Ook bespraken wij het meer samen optrekken met het ministerie van SZW. In het kader van het herstel- en regeerakkoord wordt er dit jaar 127 miljoen extra geïnvesteerd, grotendeels op basis van de bestaande plannen die minister Van Engelshoven in november vorig jaar met de Kamer besprak. Uslu heeft de plannen ingediend bij Financiën: begin juni gaan ze met de voorjaarsnota (aanpassing lopende begrotingen) naar de Kamer.

 

Debat over het vijfde steunpakket

Minister Adriaansens en staatssecretaris Uslu debatteerden op 10 maart met de Tweede Kamer over het vijfde steunpakket voor de culturele en creatieve sector, de Garantieregeling Evenementen en de Evaluatie Fieldlabs. Belangrijkste toezegging was het aanvullen van het budget van suppletieregeling 3: er was veel meer aangevraagd  (120 miljoen) dan beschikbaar (66,5 miljoen), waardoor korting/halvering van de compensatie dreigde. Nu kunnen alle aanvragen en behandeling worden genomen en na goedkeuring volledig uitgekeerd. Aan de voorwaarden verandert niets, knelpunten in de suppletieregelingen en de garantieregeling worden vooralsnog niet opgelost. Het ging in het debat ook weer over de zzp’ers: praktisch alle fracties vroegen aandacht hiervoor (en hadden onze taskforcebrief goed gelezen). Uslu reageerde hierop als volgt:  “In het coalitieakkoord is dat een aandachtspunt: de versterking van de arbeidsmarktpositie van zzp’ers. Er zijn al ontwikkelingen op dat gebied bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wat ik wil doen, is ook met de sector als bondgenoot, de taskforce, gaan kijken wat de mogelijkheden zijn en op welke manier die positie überhaupt versterkt kan worden. Maar een vangnetregeling vanuit OCW is eigenlijk niet zo heel snel te organiseren. Dat is eigenlijk niet haalbaar. Dat is dus nog een exercitie waar we op ingaan de komende tijd.”

Verder kwam ook de steunverlening aan de gemeenten aan bod: hierover volgt nog een brief. Een besluit over het mogelijk verlengen van de cultuurnotaperiode volgt in juni, dat besluit wordt meegenomen met de brief over het herstelplan. Tot slot: GroenLinks had al om een tweeminutendebat gevraagd als vervolg op dit debat, daarom nu geen moties. Het tweeminutendebat wordt nog gepland (nog geen datum). Lees hier het verslag van het debat.

 

ZZP’ers

Op 9 en 16 maart vonden er twee besloten bijeenkomsten plaats georganiseerd door OCW en SZW samen over de opvolging van de wet DBA, aanpak schijnzelfstandigheid en onderscheid zzp’ers en werknemers. Er werd input opgehaald voor nieuw beleid en draagvlak voor handhaving getoetst. De ambitie van dit kabinet: echte zelfstandigen worden ondersteund en ondernemerschap wordt gestimuleerd. Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan door betere publiekrechtelijke handhaving in het geval van het vermoeden van werknemerschap. Feitelijk dezelfde ambitie als het vorige kabinet. Als handhavingsinstrument ligt nog steeds de webmodule-beoordeling-arbeidsrelatie op tafel. Het Centraal Planbureau bevestigde nogmaals dat zzp’ers en flexwerkers de klappen opvingen van corona.

 

Gemeenteraadsverkiezingen

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen levert geen grote effecten in politiek Den Haag op, er waren geen grote verschuivingen. De lokale partijen winnen flink, wat dat betekent voor cultuur verschilt per gemeente. Van de landelijke partijen wonnen per saldo de progressieve partijen van de conservatieve partijen. De uiteindelijke collegevorming, die door toenemende aantallen partijen in de raden (de trend is kleinere fracties en meer partijen net als in de Tweede Kamer) best ingewikkeld kan worden, zal moeten uitwijzen of de progressieve winst omgezet kan worden in meer geld en beter beleid voor cultuur.

 
Over De Creatieve Coalitie

De Creatieve Coalitie is een samenwerkingsverband van 42 belangenorganisaties in de culturele sector, die samen meer dan 50.000 makers representeren. Zie ook: www.decreatievecoalitie.nl.