Open brief aan Minister Bussemaker

Amsterdam 22-09-2014
Open brief aan de minister van OC&W
 
Geachte Mevrouw Bussemaker,
Platform Beeldende Kunst (PBK) is verheugd te lezen in de brief van de minister d.d. 28.08.2014 dat zij naar aanleiding van het onderzoek ‘Talentontwikkeling in het cultuurbeleid’ tot de conclusie is gekomen dat de beeldende kunstsector behoefte heeft aan meer ruimte voor experiment en verdieping.
De minister constateert daarbij dat er een behoefte is aan begeleiding en ‘coaching’ welke voor een deel bestaat uit een ‘introductie in een netwerk, leren door te doen, opleiding en financiering’. PBK wil bij deze benadrukken dat een goede organisatie van de persoonlijke financiën van een kunstenaar en de noodzaak van een goed netwerk wel onderdeel van het kunstenaarschap zijn, maar niet bepalend zijn voor de kwaliteit van het werk en de ontwikkeling van talent. Met name de aangekondigde plannen van de minister tot het aanstellen van coaches, daarover is PBK van mening dat het budget een betere besteding kan vinden gezien de volgende redenen:
Gelijk de overwegingen van de podiumkunsten zoals gesteld in de open brief ‘Talentontwikkeling in de podiumkunsten kan beter’, stelt PBK dat ‘een coach die niet zelf gekozen is, geenszins leidt tot de verlangde en diepgaande ontwikkeling.’ Bovendien zijn wij, geheel in overeenstemming met genoemde brief, van mening dat ontwikkeling in de beeldende kunst het meest gebaat is door ruimte te creëren waarin men in staat is vrij te ‘leren door te doen’ en niet door een van te voren bepaald en van bovenop opgelegd ontwikkelproces te doorlopen.
Om versnippering van middelen tegen te gaan zijn wij tevens van mening dat het van groot belang is dat juist de bestaande investeringsstructuur, waar onder andere het Mondriaan Fonds, de BIS, maar ook de presentatie-instellingen, artist-in-residences, post-academische opleidingen en kunstenaarsinitiatieven deel van uitmaken, versterkt wordt. Deze organisaties met bewezen belang die in het hart van de sector opereren, zijn veel beter in staat ervoor te zorgen dat de middelen ook daadwerkelijk bij de kunstenaars en hun ontwikkeling terecht komen. Bovendien zijn het deze organisaties die het klimaat van ontwikkeling creëren met betrekking tot netwerken en kennis van het veld.
Middels deze brief en met inachtneming van bovenstaande punten, scharen wij ons achter de motie Bergkamp-Van Dijk en verzoeken de minister over de besteding van het budget in overleg te treden met de verschillende organisaties aangesloten bij BK-NL, te noemen: Platform BK, Mondriaan Fonds, Museumvereniging, FNV Kiem, Kunsten ‘92, de Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars (BBK), de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) en de belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu.
Hoogachtend,
 
Platform Beeldende Kunst | www.platformbk.nl
Medeondertekend door:
Kunsten ’92 | www.kunsten92.nl
FNV Kiem | www.fnv-kiem.nl
De Zaak NU | www.dezaaknu.nl
 

22/09/2014Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS