B

Introductie gezamenlijke honorarium richtlijn beeldende kunst

Per 1 januari 2017 wordt een richtlijn voor kunstenaars honoraria geïntroduceerd in Nederland. Platform BK is één van de initiatiefnemers van deze richtlijn. De richtlijn geldt voor exposities zonder verkoopdoel. De richtlijn beoogt de contractpraktijk tussen kunstinstellingen en kunstenaars te professionaliseren en levert een bijdrage aan het verbeteren van de inkomenspositie van beeldend kunstenaars.

08/12/2016
De richtlijn wordt op 8 december gelanceerd en begin 2017 officieel gepresenteerd op een bijeenkomst in Den Haag, in aanwezigheid van SER-voorzitter Mariëtte Hamer en mogelijk Raad voor Cultuur-voorzitter Marijke van Hees.

De richtlijn is een handreiking aan zowel kunstenaars als presentatie-instellingen en musea. Iedereen die als opdrachtgever werkzaam is binnen de beeldende kunst of als deelvertegenwoordiger van de sector, kan de richtlijn inzetten en gebruik maken van de rekentabel en de checklist die onderdeel uitmaakt van de richtlijn. Hiervoor wordt een online calculator ontwikkeld op www.kunstenaarshonorarium.nl.

Met de richtlijn voor kunstenaarshonoraria trekt het veld van de beeldende kunst samen op. Het geeft gehoor aan de roep uit het kunstenveld maar ook van onder meer de Sociaal Economische Raad en de Raad voor Cultuur voor het verbeteren van de inkomenspositie van kunstenaars.

De richtlijn is ontwikkeld op basis van praktijkonderzoek dat de afgelopen twee jaar is uitgevoerd in opdracht van BKNL en wordt breed gedragen. Middels een ‘convenant’ wordt het onderschreven door verschillende organisaties en verenigingen, waarvan de leden op dagelijkse basis te maken hebben met het honorariumvraagstuk. Dit convenant wordt ondertekend door de belangenbehartigers namens de beeldend kunstenaars in Nederland; Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars, Kunstenbond FNV en Vereniging Platform Beeldende Kunst, door de belangenbehartiger namens de presentatie-instellingen, De Zaak Nu, en wordt onderschreven door verschillende Nederlandse kunstmusea, waaronder het Van Abbemuseum Eindhoven, Bonnefantenmuseum Maastricht, Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem, Dordrechts Museum, Rijksmuseum Twenthe, TwentseWelle, Schunck Heerlen, Museum Arnhem, Museum Het Valkhof Nijmegen, Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden.

De richtlijn wordt vanaf 1 januari 2017 ingevoerd. Vanaf deze datum zal Platform BK de richtlijn zelf toepassen en uitdragen in de achterban. Om de implementatie van de richtlijn soepel en geleidelijk te laten verlopen, is er een ingroei traject ingevoerd, startend bij ten minste 50% van de minimumbedragen in 2017. Dat betekent dat instellingen die zich committeren aan de richtlijn – met inachtneming van het principe ‘pas toe of leg uit’ – in ieder geval aan 50% van de minimumbedragen moeten voldoen. Het streven is dat uiterlijk 2020 de beloningen aan kunstenaars op het vereiste minimumniveau zijn.

Het Mondriaan Fonds initieert vanaf 1 januari 2017 een experimenteerreglement om de uitvoering van de richtlijn te stimuleren: wie de in de richtlijn genoemde honoraria voor ten minste 50% betaalt, komt in aanmerking voor een extra financiële stimulans. Bij een hoger percentage wordt een hogere bijdrage gegeven.

Rune Peitersen: “Platform BK is zeer trots en verheugd dat we na 3 jaar hard werken met onze partners in BKNL aan deze richtlijn, die nu kunnen presenteren. We hebben ons vanaf het begin ingezet voor het bespreekbaar maken van de honorering van de kunstenaar bij tentoonstellingen, en zijn ervan overtuigd dat de introductie van de richtlijn en de checklist een grote stap zal betekenen in het transparanter maken van de tentoonstellingspraktijk. Kunstenaars en instellingen krijgen hiermee een solide basis om alle aspecten van een redelijke honorering te bespreken”.

 
Voor meer informatie:
-Platform BK organiseert op 18 januari 2017 een informatiemiddag over de richtlijn en beantwoordt vragen aan leden en andere belangstellenden. Tijdstip en locatie: vanaf 17:00 uur, TETlokaal, Tetterode, Da Costakade 158, Amsterdam.
-Vanaf 1 januari 2017 is op de website www.kunstenaarshonorarium.nl een calculator te vinden die voor iedere situatie het bedrag uitrekent van waaruit naar redelijkheid omhoog onderhandeld kan worden. Er is tevens een checklist beschikbaar met onderwerpen die tijdens een onderhandeling over het honorarium besproken kunnen worden. Meer informatie over het experimenteerreglement en de aanvraagprocedure is per januari beschikbaar via www.mondriaanfonds.nl.
 
bknl_logo_rgb_500px
 
 
 
 
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS