B

Kunstenaars honorarium

Platform Beeldende Kunst pleit voor: Het invoeren van hang en stageld ten behoeve van de scheppende kunstenaar.

29/05/2014
Kindly borrowed from http://www.a-n.co.uk/knowledge_bank
The illustration is kindly borrowed from http://www.a-n.co.uk/knowledge_bank

Platform Beeldende Kunst pleit voor:

  1. Het  invoeren van hang en stageld ten behoeve van de scheppende kunstenaar. Naar Deens voorbeeld (zie bijlage I: Display Remuneration) pleit PBK voor een systeem waarin het museum of de presentatie-instelling een vergoeding afdraagt in ruil voor het bruiklenen en tentoonstellen van kunstwerken.
  2. De realisatie van een gedegen onderzoek naar de beoogde kosten voor invoering van hang- en stageld in de Nederlandse kunstsector. De geraamde kosten voor het Display Remuneration beleid in Denemarken zijn circa € 450.000 per jaar. Na schatting zal een Nederlandse equivalent van het beleid op circa € 2.000.000 per jaar begroot worden.
  3. Het verduidelijken van de drieledige taak van musea in relatie tot de bezoldiging van kunstenaars:
  • Productie –  Het uitkeren van productiekosten aan de scheppende kunstenaar, incl. investering in tijd (honoraria).
  • Presentatie – Hang en stageld, Display Remuneration
  • Collectie – Eventuele collectie aankopen zijn een kerntaak van het museum en dienen ten gevolge niet beschouwd te worden als tegenprestatie voor de aanvullende geleverde arbeid van de kunstenaar.

Door de kunstenaarsvergoeding te splitsen in afzonderlijke segmenten worden de kosten en berekening ervan voor alle partners makkelijker te overzien.
Voor de invoering van een ‘hang- en stageld beleid’ moet het kabinet een nieuw budget beschikbaar stellen; het mag en kan niet ingehouden worden van de schaarse middelen van het huidige cultuurbudget.

De overheid moet haar verantwoordelijkheid tonen als werk- en opdrachtgever; die musea en presentatie-instellingen die publiekelijke middelen ontvangen vallen onder eindverantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid.

Evenzeer kan het erkennen van het museum als (partieel) productiehuis een ruimte creëren waar kunst geproduceerd en getoond kan worden zonder afhankelijk te zijn van de markt.
Zoals ook een investering in bijvoorbeeld veiligheid geen economisch rendement oplevert maar toch zeer belangrijk wordt geacht, zo levert het investeren in kunst een waardevol cultureel rendement op.
Over Platform BK

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en voert actie voor een beter kunstbeleid. Wij vertegenwoordigen kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en andere culturele producenten.


GERELATEERDE ITEMS